• a
  • b
  • c
  • d

Raport bieżący nr 4/2018

Data: 11 maja 2018 r.
Raport bieżący nr 4/2018

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidend

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie opinii co do propozycji Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy za rok 2017.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu, określoną w uchwale Zarządu w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie 2.392.000 złotych (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), tj. 0,40 zł na jedną akcję, z zysku netto za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Zarząd Delko Spółka Akcyjna rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie dnia dywidendy na 11 lipca 2018 roku, a dnia wypłaty dywidendy na 31 lipca 2018 roku.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: 
Art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WEI 2004/72/WE.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168