• a
  • b
  • c
  • d

Raport bieżący nr 3/2018

Data: 7 maja 2018 r.
Raport bieżący nr 3/2018

Temat: Rekomendacja Zarządu Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 7 maja 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie 2.392.000 złotych _słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych_, tj. 0,40 zł na jedną akcję, z zysku netto za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Zarząd Delko Spółka Akcyjna rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie dnia dywidendy na 11 lipca 2018 roku, a dnia wypłaty dywidendy na 31 lipca 2018 roku.

Zarząd Delko Spółka Akcyjna przedstawi niniejszy wniosek Radzie Nadzorczej w celu dokonania oceny. Zarząd rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywne zaopiniowanie wniosku.

Zarząd Delko Spółka Akcyjna przedstawi niniejszy wniosek Radzie Nadzorczej w celu dokonania oceny. Zarząd rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywne zaopiniowanie wniosku.

Szczegółowa podstawa prawna: 
§ 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168