• d
 • d
 • d
 • d

Raport bieżący nr 28/2013

Raport bieżący 28/2013

ŚREM, 2013.11.04

 

Temat: Zmniejszenie  liczby głosów na WZA poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki Delko S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art.87 ust.1 pkt 2) oraz art.87 ust.1 pkt 3) lit. b) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), od Aviva Investors Poland SA, działającej:

 1. w imieniu własnym,  jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem,
 2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusz”),

o zmniejszeniu w dniu 29. października 2013 r. udziału Funduszu  w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A. poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów, w następstwie transakcji sprzedaży akcji spółki Delko SA.

W konsekwencji ww. zdarzenia:

 1. Fundusz posiada 157.498 sztuk akcji Delko SA, stanowiących 2,63% kapitału zakładowego Delko SA, uprawniających do 157.498 głosów, które stanowią 2,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA, a
 2. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investros Poland SA, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,  wchodzi 157.498 sztuk akcji Delko SA, stanowiących 2,63% kapitału zakładowego Delko SA i uprawniających do 157.498 głosów, które stanowią 2.63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA.

Przed ww. zmianą

 1. Fundusz posiadał 307.498 sztuk akcji Delko SA, stanowiących 5,14% kapitału zakładowego Delko SA, uprawniających do 307.498 głosów, które stanowiło 5,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA, a
 2. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investros Poland SA, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,  wchodziło 307.498 sztuk akcji Delko SA, stanowiących 5,14% kapitału zakładowego Delko SA i uprawniających do 307.498 głosów, które stanowiły 5.14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA.Szczegółowa podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168